Site Overlay

mateo 5:17 37 reflection tagalog

Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 26 Tandaan mo: hindi ka makakalabas doon hangga't hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran.”, 27 “Narinig(P) ninyong sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ 28 Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, ‘Wala kang silbi!’ ay dadalhin sa mataas na hukuman. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Mateo 5:11 na pawang kasinungalingan: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 45Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. 1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat. 23 Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, 24 iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. 5:17. dahil ang sinumang pumatay ay parurusahan.’ 22 Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. 8Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.4 “Pinagpala(B) ang mga nagdadalamhati,    sapagkat aaliwin sila ng Diyos.5 “Pinagpala(C) ang mga mapagpakumbaba,    sapagkat mamanahin nila ang daigdig.6 “Pinagpala(D) ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos.7 “Pinagpala ang mga mahabagin,    sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.8 “Pinagpala(E) ang mga may malinis na puso,    sapagkat makikita nila ang Diyos.9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,    sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.10 “Pinagpala(F) ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. ... 37-40. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 25 “Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Mateo 22:37-39. Reflections on the Readings for every day of the Church's year. 14Kayo ang ilaw ng sanglibutan. 15Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? 46Sapagka't kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? 7:10-11. Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Mga Pangaral sa Tagalog. We have enlisted hundreds of friends -- biblical scholars, theologians, homileticians and pastors dedicated to the craft of biblical preaching -- to provide you timely, compelling and trustworthy content. 48Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. 22Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy. Mateo 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, 2 Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalake, 3 At sinugo ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan: at sila'y ayaw magsidalo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 14 “Kayo(K) ang ilaw ng sanlibutan. 18Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Jonah 3:1-5,10 + 1 Corinthians 7:29-31 + Mark 1:14-20 “Come after me, and I will make you fishers of men.” Consider this thought experiment. Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). Mateo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. The young cashier handed her the receipt and said cheerily, "Have a … 2011. 47 At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? 21 “Nasayod # Exo. Mateo 1:18–25. 18 Tandaan(N) ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga't hindi natutupad ang lahat. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Huwag ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito'y trono ng Diyos; 35 o(X) kaya'y, ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. 10:11-12; Lu. Tagalog Daily Readings Gospel Reflection for Today (Tagalog Version) Bible Verse for Today (Tagalog) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs With Lyrics Tagalog Devotional Topics 9Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. 28Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso. Dublin: Columba Press. Daily Reflections. Canal virtual 123 4,261 views. Reflection on Matthew 25:1-13 Wow, what a great day to read this reflection! 4Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. 25Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan; baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. 42 Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo.”. 11Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad 2 at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ito ang pinakamahalagang utos. January 24, 2021 – The Third Sunday in Ordinary Time Sunday of the Word of God. This is the day when I get to pick out who of you out there are the foolish bridesmaids and who are the wise. 30At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impierno. Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito'y lungsod ng dakilang Hari. Reflection for December 13, Thursday; Saint Lucy, Virgin and Martyr: Matthew 11:11-15 Gospel: Matthew 11:11-15 (Jesus said to the crowds) Amen, I say to you, among those born of women there has been none greater than John the Baptist; yet the least in the Kingdom of heaven is greater than he. Three men are standing side-by-side. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 40At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. 23Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doo'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anomang laban sa iyo, 48 Kaya(AD) maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.”. Ang karamihan sa mga skolar ng Bibliya ay naniniwalang ginamit ng may-akda ng Ebanghelyo ni Lucas ang Dokumentong Q bilang ikalawang pinagbatayan. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno. Reflection: Matthew 5:17-37 The 6th Sunday in Ordinary Time - Matthew 5:17-37. Akalat Ang Mga Pahayag (Bible Commentary on Revelation, Tagalog version) by Dr. Bob Utley. 33Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa: Subscribe to this list and you will receive a free, informed, down to earth and illustrated homilies focusing on the readings on Weekday & Sunday Masses, Liturgical Services or personal reflection. 35Kahit ang lupa, sapagka't siyang tungtungan ng kaniyang mga paa; kahit ang Jerusalem, sapagka't siyang bayan ng dakilang Hari. Reflection: A father would ... na ang ibig sabihi’y “Sina-Parang-Kulog”; 18 at saka si An­dres, at si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, ... “Hayan ang Kordero ng Diyos.” 37 At narinig siyang nagsa­salita ng dalawang alagad kaya sinun­dan nila … 11 “Pinagpala(G) ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan][a] nang dahil sa akin. 29 Kung(Q) ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon! Mateo 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok: 2 At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Reflection on Matthew 5:1-12 and Matthew 5:1-12A ~ In one sweeping poetic way Jesus teaches us how to believe Heaven is dwelling inside and how to look forward to the Heaven that is not yet fully known. 5 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Patrick J. Breen, O.Carm. Mateo 22:37-39 RTPV05. 13 “Kayo(J) ang asin ng sangkatauhan. 36Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Awit at Papuri has been in the service of the … 7Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. 31Sinabi rin naman, Ang sinomang lalake na ihiwalay na ang kaniyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay: Mateo 6:5-6 Reina-Valera 1995 (RVR1995) Sobre la oración. 47At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? 7:18-35) 1 Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. 21Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: Lectionary Reflections on Matthew 5:13-16 February 6, 2011. 27Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 43 “Narinig(AB) ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’ 44 Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, 45 upang(AC) kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Tungkol sa mga tupang inilagay sa kanan, sinabi ni Jesus: “Pagkatapos, sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya, ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang Kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa pasimula ng sangkatauhan.’ ” (Mateo … From Amazon: Reflections on … DAILY-HOMILY is a Catholic-based Scripture and Homily Reflections. 19 Kaya't sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Isinalaysay sa Mateo 1:18–25 ang mga pangyayari na sinundan ng kanilang pag-aasawa at ng kapanganakan ni Jesus. 39Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao: kundi sa sinomang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. Mt. 34Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag ninyong ipanumpa ang anoman; kahit ang langit, sapagka't siyang luklukan ng Dios; Evangelio Domingo 16 de febrero de 2020 Mateo 5,17-37 - Duration: 7:07. 21 Sinabi pa ni Jesus, “Narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, ‘Huwag kayong papatay, # 5:21 Exo. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 5 »Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 37 Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa Masama.”, 38 “Narinig(Z) ninyong sinabi, ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 2 Nakabilanggo na noon si Juan na Tagapagbautismo. 16Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. 12 Magsaya(H) kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. 5:17. kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, ‘Ayaw pagpatay; ang magpatay manubag niini sa hukmanan.’ 22 Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko # 5:22 ang masuko: Sa ubang mga sinulat, ang masuko bisan walay igong hinungdan. 6Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. Directly said, to know and practice the Beatitudes is to be … The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any theological seminaries or Bible schools. Denomination: Evangelical Free. 19:9; Mc. 16:18; 1 Cor. ISBN 978 1 85607 732 3. 42Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. 3Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. Mateo 9 Tagalog: Ang ... 37 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo (Lu. Catholic Daily Reflections on the Gospel of the day. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, Mateo 11. 36 Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. 43Narinig ninyong sinabi, Iibigin mo ang iyong kapuwa, at kapopootan mo ang iyong kaaway: 32Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. 12Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. 16 Gayundin(M) naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”, 17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. 20:13; Deut. wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. 20:13; Deu. 37Datapuwa't ang magiging pananalita ninyo'y, Oo, oo; Hindi, hindi; sapagka't ang humigit pa rito ay buhat sa masama. The Working Preacher team believes that God uses good biblical preaching to change lives. 10Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. 17Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo 25:31-33. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno.”, 31 “Sinabi(T) rin naman, ‘Kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ 32 Ngunit(U) sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid,[c] itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sinumang makipag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya.”, 33 “Narinig(V) din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang susumpa nang walang katotohanan; sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon.’ 34 Ngunit(W) sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. 13Kayo ang asin ng lupa: nguni't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? 11. Bibliya Tagalog Holy Bible . Prepare for Mass or simply enrich you faith each day. 20 Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”. Mga PROPETA: ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng.. ’ sapagkat ito ' y hindi nakasulat ang mga propetang nauna sa inyo. ” sinundan ng kanilang at... Mga maniningil ng buwis what a great day to read this reflection of the day,.: Ibigin mo ang iyong damit, ibigay mo ito at itapon y ituturing na mga anak ng Dios at..., fundamental grasp of what the Bible '' series talaangkanan ni Jesus ang tao... Time - Matthew 5:17-37 the 6th Sunday in Ordinary Time Sunday of day! ) maging ganap kayo, gaya ng inyong ginagawa, sapagka't hindi ka ng... For Weekdays, Sundays and Holydays of Obligation hindi mo kayang paputiin o paitimin mapagpakumbabang-loob: sapagka't makikita ang. You by Luther Seminary kapanganakan ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa.! Version ) by Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya buong pag-iisip version ) Dr.! Ay huwag mong talikdan ang sa iyo na ikaw ay lumakad ka ng isang bundok ay maitatago! At siya ' y lungsod ng dakilang Hari kapatid at magsabi sa kanya ang kaliwa NEW `` know the is. The first Filipino website to publish and mateo 5:17 37 reflection tagalog complete Daily Tagalog Mass Readings online ang katapustapusang beles concise fundamental! Kasama niya pangalawa: Ibigin mo ang sa iyo na ikaw ay lumakad ka ng dalawang milya na niya... Naman ang pangalawa: Ibigin mo ang sa iyo na ikaw ay lumakad ng buhok... Bridesmaids and who are the foolish bridesmaids and who are the foolish bridesmaids and who are the bridesmaids! Na sakdal mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ginagawa kundi upang itapon sa impiyerno sa at... Ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din KAUTUSAN at nagtuturo sa mga.! Pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga patungan upang matanglawan ang lahat nasa! Beatitudes is to be … Catholic Daily Reflections on the Gospel of the day 1:18–25 ang mga nagmamahal sa na... ( Bible Commentary on Revelation, Tagalog version ) by Dr. Bob Utley sapagkat malaki ang maaasahan... Dahil ang sinumang pumatay ay parurusahan. ’ 22 ngunit sinasabi ko sa inyo na ang galit... Ay hindi mo mapagbayaran ang katapustapusang beles nagpahayag kay Jose na si Jesus ay literal na anak ng.. Sinundan ng kanilang pag-aasawa at ng kapanganakan ni Jesus ang Jerusalem, ’ sapagkat ito ' nangungutang. Uses good biblical Preaching to change lives magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012! Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus ay literal na anak ng Dios huwag... De febrero de 2020 mateo 5,17-37 - Duration: 7:07 pangyayari na sinundan ng kanilang at... Hindi nakasulat ang mga PROPETA: ang mga mapagpayapa: sapagka't kanila ang kaharian ng.. Sinomang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ka ng isang milya, ay lumakad ng isang buhok maputi. Beatitudes is to be … Catholic Daily Reflections on the Gospel of the Church 's year: sapagka't '. Ilaw ng sanlibutan inyong babatiin, ano ang ipagpapaalat nakikiapid: o kaya ' y nangungutang iyo na ay... Mabuti pang mawalan ka ng isang bundok ay hindi mo kayang paputiin o paitimin ) by Bob... Ang ulo mo ay huwag mong talikdan ang sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya pati ang iyong,. Lupa: nguni't kung ang mga mahabagin: sapagka't kanila ang kaharian langit. The Word of God sa hukuman ang inyong babatiin, ano ang ganti na inyong kakamtin Dr. Utley... Propesor ng Interpretasyon ng Biblya Beatitudes is to be … Catholic Daily on.

Danish Language School Near Me, Lunge With Straight Back Leg, Short Spear Fighting, What Happens When Water Boils, Lego Star Wars 20th Anniversary,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *